Untitled Document
   
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม เข้าชม
1
หัวข้อ :  นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถานที่ :  -
จำนวน :  7 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
1
2
หัวข้อ :  สหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถานที่ :  จังหวัดอุดรธานี
จำนวน :  12 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
7
3
หัวข้อ :  นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่น 5 ปี 1 เตรียมพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
สถานที่ :  ใต้อาคารยิมเนเซียม
จำนวน :  14 รูป
โดย วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
1
4
หัวข้อ :  รับน้องใหม่สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2554
สถานที่ :  บริเวณสระน้ำ หน้าตึกไทยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จำนวน :  43 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
13
5
หัวข้อ :  สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการเสวนาโต๊ะกลมคนโลจิสติกส์ทิศทางและจริยธรรมในการบริหาร
สถานที่ :  ณ ห้อง 710 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  11 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
5
6
หัวข้อ :  สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมพบผู้เชี่ยวชาญบริหารการขนส่ง เรื่อง “เอกสารการขนส่ง นำเข้า ส่งออก”
สถานที่ :  ณ ห้อง 710 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  11 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
9
7
หัวข้อ :  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานคลังสินค้าแบบส่งผ่านCEVA Logistics (Thailand) Ltd. บริษัทโอสถสภา
สถานที่ :  จ.อยุธยา
จำนวน :  21 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
9
8
หัวข้อ :  แข่งขันกีฬารวมพลน้องพี่ศรีปทุม ครั้งที่ 7" ระหว่างชลบุรี กับ บางเขน
สถานที่ :  ณ อาคารยิมเนเซียม
จำนวน :  26 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
3
9
หัวข้อ :  คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 9
สถานที่ :  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน :  40 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
1
10
หัวข้อ :  ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการเรียนที่2/2553(เพิ่มเติมช่วงนักศึกษารับใบประกาศ)
สถานที่ :  ห้องดร.เฉลิมวงศ์1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
จำนวน :  24 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
11
11
หัวข้อ :  เรียนรู้ประสบการณ์งานจัดซื้อจัดหาและการจัดซื้ออย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
สถานที่ :  ณ ห้อง 710 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จำนวน :  7 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
15
12
หัวข้อ :  สืบสานประเพณีสงกรานต์
สถานที่ :  คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน :  24 รูป
โดย กรณัฐ กุตตะนันท์
   
3
13
หัวข้อ :  โครงการรับรองคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน(4ปี)
สถานที่ :  ห้องชลนันท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จำนวน :  24 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
9
14
หัวข้อ :  โครงการรับรองคณะกรรมการตรวจหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ ณ ศูนย์แหลมฉบัง
สถานที่ :  ศูนย์แหลมฉบัง
จำนวน :  16 รูป
โดย ขวัญเรือน สินณรงค์
   
7
15
หัวข้อ :  นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้าฟังการบรรยายเรื่อง INcoterms 2010
สถานที่ :  สถาบันไทยเยอรมัน
จำนวน :  7 รูป
โดย วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
7
 
   รวม 150 กิจกรรม : จำนวน 10 หน้า
คณะบริหารธุรกิจ
+ ประวัติความเป็นมา
+ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
+ ภารกิจ
+ ผู้บริหาร
   
 


 
Untitled Document
 
Faculty of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น3 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9, ต่อ 3208, 3209, 3230 โทรสาร 0-3874-3700 e-mail: business@east.spu.ac.th